Executive search

Oftast räcker det inte med att annonsera för att finna rätt person. Därför har du tillgång till vår Executive Search. Där söker våra professionella researchkonsulter via databaser, personliga nätverk och andra kanaler upp kandidater som stämmer överens med den aktuella kravprofilen.

Målinriktad kandidatsökning

För att attrahera personer med lämplig utbildning och erfarenhetsbakgrund gör våra researchkonsulter en kartläggning av branscher och företag. Kravspecifikationen som vi fått fram under analysfasen fungerar som grund. Sökningen sker genom Executive Search. Vid behov kompletterar vi sökandet med annonsering i utvalda medier.

Urvalsprocessen

De kandidater som vi bedömer motsvarar de formella kraven som ställs på befattningen, bjuds in till en inledande intervju. Den syftar dels till att ge den sökande en tydligare bild av verksamheten och befattningen, dels till att klargöra kandidatens bakgrund, erfarenhet och motivationsbild. De kandidater som efter den inledande intervjun fortfarande bedöms som aktuella presenteras för er. Därefter genomförs en andra inledande intervju där alla parter deltar.

Nästa steg är att stämma av de gemensamma intrycken och avgöra vilka som ska gå vidare till en fördjupad bedömning.

Fördjupad personbedömning

”Sen gör ni väl ett test på slutet?” får vi ibland höra. Och ja, det gör vi oftast, men med stor försiktighet och utan alltför höga förväntningar. En lyckad rekrytering är inget man uppnår genom ett enkelt test. Metoder och processer är viktiga redskap, men knappast ett självändamål. Att vi löser dina problem är det viktiga och intressanta. Men tillsammans med våra andra verktyg kan testet vara en viktig pusselbit.

Den fördjupade personbedömningen innebär en hel dags arbete för kandidaten – utöver tester är det även skriftligt material och en längre intervju. Vi har en beprövad metod för djupintervjuer som vi använder oavsett uppdrag. Denna bedömning, som ger ett bra underlag inför ett anställningsbeslut, fokuserar på kandidatens styrkor, begränsningar och utvecklingspotential i förhållande till verksamhetens utmaningar och kravspecifikationen. Under intervjun får kandidaten återkoppling kring bedömningen.

Avslutningsvis kompletteras urvalsprocessen med att vi tar referenser på de kandidater som bedöms som lämpliga för befattningen.

Den kandidat vi till slut rekommenderar kan ibland vara en annan än den du själv hade valt. När vi utmanar gör vi det alltid med utgångspunkt från vår expertis och erfarenhet. Och med en övertygelse om att den kandidat vi presenterar är den ledare som kan vara med och skapa resultat för er verksamhet.