Reflektioner; Ökad attraktionskraft genom ”hållbart företagande”!

I media och i samhället i stort debatteras begreppet ”hållbart företagande” i princip dagligen, men vad menas egentligen med det här begreppet? I den här artikeln hoppas vi kunna reda ut en del kring själva begreppet ”hållbart företagande”, men också hur man rent praktiskt kan dra nytta av det i sin dagliga verksamhet. Exempelvis för att öka ett företags attraktionskraft, både gentemot marknaden och potentiella arbetstagare.

Ett hållbart företagande innebär inte bara att man som näringsidkare skall ta stor hänsyn till miljön, dvs. allt från det egna närområdet till hela vår planet. Utan begreppet ”hållbart företagande” och hållbar utveckling i allmänhet brukar sägas vila på tre olika ben; det miljömässiga, det ekonomiska och det sociala benet, där alla tre spelar en i princip lika viktig roll för den framtida utkomsten.

Det miljömässiga

Det miljömässiga benet känns troligen ganska självklart för de allra flesta, för om vi fortsätter att tära på planeten jordens resurser med dagens takt tar de så småningom slut och då upphör samtidigt möjligheten för oss människor att leva här. Ett företags produktion av varor eller tjänster får alltså inte kompromissa med jordens olika ekosystems bärförmåga, dvs. att naturen själv måste få tid att hinna återskapa de av oss människor uttagna eller förbrukade livsviktiga resurserna såsom exempelvis vatten och luft. I praktiken innebär detta att man som företagare hela tiden bör ha vårt klimat i fokus och långsiktigt verka för en bl.a. minskad material/resursåtgång vid framställandet av sin produkt eller tjänst, ökad återvinning eller möjlighet till återbruk, minimerad energiförbrukning samt minimerade transporter. Kan man dessutom som enskilt bolag uppvisa att man verkligen tänkt till inom det här området och att man kontinuerligt arbetar med att exempelvis minimera sitt klimatmässiga fotavtryck, så finns det definitivt marknadsmässiga fördelar förknippat med detta.

Det ekonomiska

Det ekonomiska benet kan i princip sägas härröra från det i företagssammanhang allmänt kända begreppet ”going concern”, för finns det ingen bärkraftig affärsmodell i ett företag, helt enkelt att ens produkter eller tjänster är långsiktigt efterfrågade ute på marknaden, så finns det heller ingen möjlighet till överlevnad för det specifika bolaget. Så för att kunna göra nytta och bidra till ett bättre klimat och en bättre omvärld på lång sikt, måste ett företag självklart även generera tillräckligt med intäkter här och nu. Sett ur en potentiell arbetstagares synvinkel är det så klart även en väldigt viktig parameter att det finns en stabilitet och en trygghet förknippad med bolaget i egenskap av arbetsgivare. För vem vill egentligen ta anställning på ett företag som kanske inte finns kvar om ett halvår eller ens ett år? Det från grekiskan härledda begreppet ekonomi, ”läran om hushållning av knappa resurser” är alltså i allra högsta grad av väsentlighet även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det sociala

Det tredje och sista benet som ”hållbart företagande” vilar på, benämnt som det sociala benet, är också det med vidast innebörd. För begreppet ”socialt företagande” eller ett företags sociala ansvar (ibland benämnt samhällsansvar) kan sägas innefatta bl.a. jämställdhet, mångfald, makt, mänskliga rättigheter, etiska affärsmetoder, individens behov m.m. En del av dessa kan kvantifieras, men merparten är av mer kvalitativ karaktär. Vill man som företag eller företagare aktivt arbeta med sitt sociala ansvar, så är FN:s 17 stycken s.k. Globala Mål en bra början (www.globalamalen.se). Det finns även ett flertal andra index att förhålla sig till, exempelvis Human Development Index (HDI) och Happy Planet Index (HPI). Mer fakta kring HDI finns på FN:s hemsida; http://hdr.undp.org/en/data och via följande länk finns mer information om HPI; http://happyplanetindex.org/.

Rom byggdes inte på en dag

Viktigt att komma ihåg är dock att man inte alls behöver snöa in på precis alla begrepp eller hålla koll på all statistik. Man kan heller inte göra allt detta på en och samma gång, ”Rom byggdes inte på en dag” säger ju den gamla devisen och så är även fallet med ”hållbart företagande”. Börja med små steg, vad är till exempel rent praktiskt möjligt att förändra i just min verksamhet, hur kan vi i vårt företag införliva åtminstone något eller några av de 17 globala målen osv. Det viktigaste är att om vi alla kan hjälpas åt med åtminstone något litet i kampen för en bättre omvärld, med minskad fattigdom, ingen hunger, minskad klimatpåverkan, rent vatten, bra utbildning för alla, minskad ojämlikhet etc. då blir skillnaden i slutänden väldigt stor. Ett hållbart företagande, är helt enkelt en tydlig investering i våra barn och barn-barn-barns framtid här på jorden!

 

 

Dela